Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 2
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.60
Trung Bình: 3.92

Câu số 1:  

Cho tích phân $\int_{2}^{5}f(x)dx = 10$. Khi đó, giá trị của tích phân $\int_{2}^{5}\left [ 2- 4f(x) \right ]dx$ bằng

Câu số 2:  

Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số $f(x) = x^{6} - 3x^{2} + 4\sqrt{x}$

Câu số 3:  

Cho khối lập phương có độ dài đường chéo bằng $2\sqrt{3}$ . Tìm thể tích V của khối lập phương đó. 

Câu số 4:  

Giả sử $\int_{a}^{b}f(x)dx = 2.\int_{c}^{b}f(x)dx = 3$ với $a<b<c$ thì $\int_{a}^{c}f(x)dx$ bằng

Câu số 5:  

Tập xác định của hàm số $y = log_{3}\frac{10-x}{3x + 2}$

Câu số 6:  

Gọi (C) là đồ thị hàm số $y = \frac{x - 3}{x + 1}$ . Khi đó phương trình của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C) lần lượt là:

Câu số 7:  

Cho hàm số $y = \frac{2x - 3}{3x + 6}$ có đồ thị (C). Khẳng định nào là sai? 

Câu số 8:  

Cho $a;b>0$ viết $a^{\frac{2}{3} }.\sqrt{a}$ và $\sqrt[3]{b\sqrt{b}\sqrt{b} }$ về dạng $a^{x}, b^{y}; x,y\in R$. Khi đó 6x + 12y là

Câu số 9:  

Cho hàm số $f(x) = 2^{x}.3^{x^{2} }$ khẳng định nào sau đây là sai?

Câu số 10:  

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x + 1}{x - 1}$ tại điểm M(2;3)


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!