Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 3
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.80
Trung Bình: 4.00

Câu số 11:  

Hàm số $y = x^{2}-3x^{2}+2$ nghịch biến trên khoảng nào?

Câu số 12:  

Cho x là số thực dương. Số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu - tơn của $\left ( x - \frac{1}{\sqrt{x} }\right )^{12}$ là

Câu số 13:  

Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu số 14:  

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $\left ( \alpha \right )$ 2x + y - 3z - 1 = 0. Véc tơ nào sau đây là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left ( \alpha \right )$

Câu số 15:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(-1;1;1); B(3;3;-1). Lập phương trình mặt phẳng $\left ( \alpha \right )$ là trung trực của đoạn thẳng AB

Câu số 16:  

Gọi $z_{1}$, $z_{2}$ là 2 nghiệm của phương trình $z^{2} - 2z + 5 = 0$. Tính giá trị của biểu thức P = $\frac{z_{1}^{2} }{z_{2} } + \frac{z_{2}^{2} }{z_{1} }$

Câu số 17:  

Trong không gian cho 2n điểm phân biệt $(n\geq 3, n\in \mathbb{N})$, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng và trong 2n điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên mặt phẳng. Biết rằng có đúng 733 mặt phẳng phân biệt được tạo thành từ 2n điểm đã cho. Tìm n?

Câu số 18:  

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

Câu số 19:  

Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3x +2}{x -1}$

Câu số 20:  

Mệnh đề nào sau đây đúng?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!