Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 6
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.40
Trung Bình: 4.72

Câu số 21:  

Diện tích của hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b $(a< b)$

Câu số 22:  

Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Câu số 23:  

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu số 24:  

Cho các số nguyên dương k,n $(k< n)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu số 25:  

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn [-14, 15] sao cho đường thẳng y = mx + 3 cắt đồ thị của hàm số $y = \frac{2x + 1}{x -1}$ tại hai điểm phân biệt?

Câu số 26:  

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 27:  

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. A'B'C có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và B'C'. Mặt phẳng (A'MN) cắt cạnh BC tại P. Thể tích khối đa diện MBP.A'B'N là

Câu số 28:  

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Đồ thị hàm số $y = \left | f(x)-2m \right |$ có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi

Câu số 29:  

Biết rằng phương trình $m\left ( \left | x \right |+\sqrt{1-x^{2} } +1\right )\leq 2\sqrt{x^{2}-x^{4} }+\sqrt{x^{2} }+\sqrt{1-x^{2} }+2$ có nghiệm khi và chỉ khi $m\in (-\infty ; a\sqrt{2}+b]$ với $a,b \in \mathbb{Z}$ . Tính giá trị của

Câu số 30:  

Cho hàm số $y = \frac{x +2}{x -2}$ có đồ thị là (C). Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C). Tiếp tuyến của (C) cắt hai đường tiệm cận của (C) tại hai điểm A,B. Giá trị nhỏ nhất của chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!