Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 7
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 6.40
Trung Bình: 4.11

Câu số 1:  

Trong không gian Oxyz, điểm M(3;4;-2) thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

Câu số 2:  

Giới hạn $\lim_{x\rightarrow -2}\frac{x +1}{(x +2)^{2} }$ bằng

Câu số 3:  

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = xe^{x}$, y = 0 và x = 0, x = 1 xung quanh trục Ox là:

Câu số 4:  

Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{2x+3}$ là

Câu số 5:  

: Cho hàm số y = f(x) có tập xác định (-$\infty$; 4] và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Câu số 6:  

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là đồ thị của hàm số nào?

Câu số 7:  

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

Câu số 8:  

Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?

Câu số 9:  

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : $\frac{x - 3}{1} = \frac{y +2}{-1} = \frac{z - 4}{2}$ cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm có tọa độ là

Câu số 10:  

Tập nghiệm của bất phương trình là


Cần phải nhập lời bình!

  • Chiến Thắng
    Chiến Thắng - 2 năm trước

    Sao nhiều câu không có hình vẽ và bất phương trình vậy ạ