Thi Nhanh Theo Chủ Đề - Hàm Số - Độ khó 1 - Đề 01
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.67

Câu số 1:   Hỏi hàm số $y=x^4-2x^2+2016$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu số 2:   Hàm số $y=-x^3+2x^2-1+1$ đồng biến trên khoảng.

Câu số 3:   Cho hàm số $y=-x^3+3x^2+9x+4$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây

Câu số 4:   Hàm số $y=x^4-2x^2$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu số 5:   Hàm số $y=x^4-8x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu số 6:   Hàm số $y=x^4-4x^2+3$ đồng biến trên khoảng nào trong những khoảng đã cho sau?

Câu số 7:   Hàm số $y=\frac 1 2 x^4 + 3x^3+5$ đồng biến trong khoảng nào sau đây?

Câu số 8:   Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb R$?

Câu số 9:   Cho hàm số $y=\frac {x^3} 3 - 2x^2+3x-\frac 1 3$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu số 10:   Cho hàm số $y = f (x)$ có đồ thị như hình dưới đây.