Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 9
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 5.14

Câu số 11:  

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà các chữ số khác nhau mà đều khác 0?

Câu số 12:  

Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 1,2%/tháng để mua xe ô tô. Nếu mỗi thnasg người đó trả ngân hàng 10 triệu và thời điểm bắt đầu trả cách thời điểm vay là đúng một tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì người đó trả hết nợ ngân hàng? Biết rằng lãi suất không thay đổi

Câu số 13:  

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^{2} }{x +4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

Câu số 14:  

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số y = f(x) là:

Câu số 15:  

Cho $\int_{-2}^{1}f(x)dx = 3$. Tính tích phân $I = \int_{-2}^{1}\left [ 2f(x)-1 \right ]$

Câu số 16:  

Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số m để hàm số $y = x^{4}-2mx^{2}-3m+1$ đồng biến trên khoảng (1;2)?

Câu số 17:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1}=\frac{z}{2}$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M(2;0;1) và vuông góc với d có phương trình là:

Câu số 18:  

Cho $P = log_{a^{4} }b^{2}$ với $0< a\neq 1; b< 0$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu số 19:  

Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_{n}^{1} + C_{n}^{3} = 13nC_{n}^{1} + C_{n}^{3} = 13n$, hệ số của số hạng chứa x^{5}x^{5} trong khai triển của biểu thức $\left ( x^{2} + \frac{1}{x^{3} }\right )^{n}\left ( x^{2} + \frac{1}{x^{3} }\right )^{n}$ bằng:

Câu số 20:  

Cho x,y là các số thực thỏa mãn $\frac{log_{2}x}{log_{2}(xy)+1} = \frac{log_{2}y}{log_{2}(xy)-1} = log_{2}x + log_{2}y$. Khi đó giá trị của x + y bằng:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!