Thi nhanh theo chủ đề - Tổ Hợp - Xác Suất - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 4.20

Câu số 1:   Tìm số hạng không chứa x trong khai triển ${({x^2-1\over x})}^{12}$

Câu số 2:   Cho tập hợp $S$ gồm 20 phần tử. Tìm số tập con gồm 3 phần tử của $S$.

Câu số 3:   Tính tổng $S=C^0_{2000} + 2C^1_{2000} + ... + 2001C^{2000}_{2000}$

Câu số 4:  

Với các số nguyên n thỏa mãn $C_{n}^{2} - n = 27$, trong khai triển $\left ( x + \frac{1}{x^{2} } \right )^{n}$ số hạng không chứa x là

Câu số 5:  

Trong không gian cho 2n điểm phân biệt $(n\geq 3, n\in \mathbb{N})$, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng và trong 2n điểm đó có đúng n điểm cùng nằm trên mặt phẳng. Biết rằng có đúng 733 mặt phẳng phân biệt được tạo thành từ 2n điểm đã cho. Tìm n?

Câu số 6:  

: Cho khai triển $(1-4x)^{18} = a_{0} + a_{1}x + a^{2}x +...+a^{18}x$. Giá trị của $a_{0}$ bằng:

Câu số 7:  

Một lô hàng gồm 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm trong lô hàng. Tính xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

Câu số 8:  

Biết rằng hệ số của $x^{n-2}$ trong khai triển $\left ( x -\frac{1}{4} \right )^{n}$ bằng 31. Tìm n

Câu số 9:  

Cho các số nguyên dương k,n $(k< n)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu số 10:   Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đó. Gọi $P$ là xác suất để tổng các số ghi trên 4 tấm thẻ ấy là một số lẻ. Khi đó $P$ bằng:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!