Thi Nhanh Theo Chủ Đề - Hàm Số - Độ khó 2 - Đề 04
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.00

Câu số 1:   Hàm số $y=2x^3-9x^2+12x+3$ nghịch biến trên khoảng nào?

Câu số 2:   Cho hàm số $y=\frac{x^2-1}{x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng.

Câu số 3:   Hỏi hàm số $y=\sqrt{3+2x-x^2}$ nghịch biến trên khoảng?

Câu số 4:   Hỏi hàm số $y=-4x^4+1$ nghịch biến trên khoảng nào?

Câu số 5:   Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2-2$. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu số 6:   Cho hàm số $y=x^3-3x^2-2017$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 7:   Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(0;4)$?

Câu số 8:   Cho hàm số $y=x^4-2x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 9:   Tìm tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số $$y=\frac{x^2+2x+2}{x+1}$$

Câu số 10:   Hàm số nào sau đây nghịch biến trên toàn trục số?