Thi nhanh theo chủ đề - Mũ - Lũy Thừa - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 4.33

Câu số 1:  

Cho phương trình $log_{2}\left ( x - \sqrt{x^{2}-1} \right )log_{5}\left ( x - \sqrt{x^{2}-1} \right ) = log_{m}\left ( x+\sqrt{x^{2}-1} \right )$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương khác 1 của m sao cho phương trình đã cho có nghiệm x lớn hơn 2?

Câu số 2:  

Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây sai?

Câu số 3:  

Cho $log_{b}(a+1)> 0$, khi đó, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu số 4:  

Cho $a > 0,a \neq 1$ và $x,y$ là hai số thực thỏa mãn $xy > 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 5:  

Nghiệm của phương trình $5^{1+x^{2} }- 5^{1-x^{2} } = 24$ đồng thời cũng là nghiệm của phương trình nào sau đây?

Câu số 6:  

Phương trình $4^{2x-4}=16$ có nghiệm là

Câu số 7:  

Cho hàm số $y = ex + e^{-x}$ Nghiệm của phương trình ${y}' = 0$

Câu số 8:  

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của m để phương trình $1+log_{5}(x^{2}+1) = log_{5}(mx^{2}+4x +m)$ có hai nghiệm phân biệt?

Câu số 9:  

Gọi a là giá trị nhỏ nhất của $f(n) = \frac{(\log_{3}2)(\log_{3}3)(\log_{3}4)...(\log_{3}n)}{9^{n} }$ .với $n \in N, n\geq 2$ Có bao nhiêu số n để f(n) = a?

Câu số 10:  

Tập xác định của hàm số $y = log_{3}\frac{10-x}{3x + 2}$


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!