Thi nhanh theo chủ đề - Hàm Số - Giới Hạn - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.74

Câu số 1:  

$\lim_{x\rightarrow +\infty }\frac{2x + 8}{x -2}$ bằng

Câu số 2:  

$\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{-1}{2x+5}$ bằng

Câu số 3:  

Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = 2 + \frac{3}{1 -x}$ là:

Câu số 4:  

Cho $x,y> 0$ và thỏa mãn $\left\{\begin{matrix}\ x^{2}-xy+3 = 0 \newline  \ 2x +3y -14 \leq 0 \end{matrix}\right.$.Tính tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $P = 3x^{2}y-xy^{2}-2x^{3}+2x$

Câu số 5:  

Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3x +2}{x -1}$

Câu số 6:  

Tính giới hạn $lim\frac{4n+2018}{2n+1}$

Câu số 7:  

Số đường tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x^{2} }$ là bao nhiêu?

Câu số 8:  

Gọi (C) là đồ thị hàm số $y = \frac{x - 3}{x + 1}$ . Khi đó phương trình của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C) lần lượt là:

Câu số 9:   Cho $\lim_{x\to -\infty} \left(\sqrt{9x^2+ax} + 3x\right) = -2$. Tính giá trị của a.

Câu số 10:  

Đồ thị hàm số $y = \frac{3x - 1}{x + 3}$ có các đường tiệm cận là


Cần phải nhập lời bình!

  • Diệu Lê
    Diệu Lê - 9 tháng trước

    Mmm

    mm