Thi nhanh theo chủ đề - Hàm Số - Giới Hạn - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 4.23

Câu số 1:   Cho $$\lim_{x\to2^+} (x-2) \sqrt{\frac{x}{x^2-4} }$$ Tính giới hạn đó

Câu số 2:  

Giá trị của $\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{2x -1}{\sqrt{x^{2} +1} - 1}$ bằng

Câu số 3:  

Cho hàm số $y = \frac{x + 1}{2x - 1}$ chọn một khẳng định đúng trong các khẳng định bên dưới.

Câu số 4:  

Tính giới hạn $I = \lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{5x - 2}{3x +1}$

Câu số 5:  

Cho hai hàm số f(x) và g(x) liên tục trên K,$a,b\in K$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Câu số 6:  

Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x +1}{x^{2}-4}$ là

Câu số 7:  

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Câu số 8:  

Khoảng cách giữa hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x^{2}-2}$ bằng

Câu số 9:  

Giới hạn $\lim_{x\rightarrow -2}\frac{x +1}{(x +2)^{2} }$ bằng

Câu số 10:  

Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?


Cần phải nhập lời bình!

  • Khoa Phạm
    Khoa Phạm - 7 tháng trước

    knk