Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 6
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.00

Câu số 1:   Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện gồm 8 tổ máy đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Giờ cao điểm cần cả 8 tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 70%. Coi điện áp hiệu dụng ở nhà máy không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1, công suất phát điện của các tổ máy khi hoạt động là không đổi và như nhau. Khi công suất tiêu thụ điện ở nơi tiêu thụ giảm còn 72,5% so với giờ cao điểm thì cần bao nhiêu tổ máy hoạt động?

Câu số 2:   Dòng điện có cường độ $i=2\sqrt2cos(100\pi t)$ (A) chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 10 phút là

Câu số 3:   Một nhà máy điện gồm nhiều tổ máy cùng công suất có thể hoạt động đồng thời. Điện năng được sản suất và truyền đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha với điện áp ở nơi phát không thay đổi. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Khi giảm bớt hoạt động của 4 tổ máy thì hiệu suất truyền tải là 90%. Để hiệu suất truyền tải là 92,5% thì tiếp tục giảm bớt đi bao nhiêu tổ máy?

Câu số 4:   Đặt điện áp xoay chiều có $u = U_0cos(ωt + φ)$ (V) ($U_0$ và φ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Biết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là $i_1 = \sqrt5cos(ωt + \fracπ3)$ (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện trong mạch là $i_2 = \sqrt5cos(ωt - \fracπ6)$ (A) Nếu ngắt bỏ cuộn cảm thì cường độ dòng điện trong mạch là

Câu số 5:   Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ I chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn r được tính bởi công thức:

Câu số 6:  

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (trong đó U0 không đổi, tần số f có thể thay đổi). Ban đầu f = f0 thì trong mạch xảy ra hiện trượng cộng hưởng, sau đó tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?

Câu số 7:   Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = 80 Ω, r = 20 Ω. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u=U\sqrt2cos(100\pi t)$ (V). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N $(u_{AN})$ và giữa hai điểm M , B $(u_{MB})$ theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu mạch có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu số 8:   Đặt điện áp $u=200\sqrt2cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100 Ω. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng

Câu số 9:   Cường độ dòng điện $i=2cos(100\pi t)$ (V) có pha tại thời điểm t là

Câu số 10:  

Mắc điện trở thuần nối tiếp với cuộn cảm thuần L vào điện áp xoay chiều u = U0cos$\omega$t. Biết $\omega$=$R \over L$, cường độ dòng điện tức thời trong mạch:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!