Đề thi thử môn Toán PTTH 2019, Chuyên Hùng Vương lần 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.80
Trung Bình: 4.16

Câu số 1:   Cho $\Delta ABC$ với các cạnh $AB = c, AC = b, BC = a$. Gọi $R, r, S$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác $ABC.$ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Câu số 2:   Cho hàm số $y=2x-3$ có đồ thị là đường thẳng $(d)$. Xét các phát biểu sau:
 (I): Hàm số $y=2x-3$ đồng biến trên $R$.
 (II): Đường thẳng $(d)$ song song với đồ thị hàm số $2x+y-3=0$
 (III): Đường thẳng $(d)$ cắt trục $Ox$ tại $A(0;-3)$
Số các phát biểu đúng là

Câu số 3:   Số nghiệm của phương trình $x^4+2x^3-2=0$ là:

Câu số 4:   Cho hai mặt phẳng $(P), (Q)$, cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng $d$. Đường thẳng a song song với cả hai mặt phẳng $(P), (Q)$. Khẳng định nào sau đây đúng

Câu số 5:   Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm tại $x_0$ là $f'(x_0)$. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu số 6:   Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào sai?

Câu số 7:   Cho hai tập hợp $A=[-1;5)$ và $B=[2;10]$. Khi đó tập hợp $A \cap B$ bằng

Câu số 8:   $$\lim_{x\to\infty}(-x^3+x^2+2)$$ bằng

Câu số 9:   Cho dãy số $(u_n)$ với $u_n=\frac{(-1)^{n-1} }{n+1}$. Khẳng định nào sau đây sai?

Câu số 10:   Trong mặt phẳng $Oxy$, đường thẳng $(d): ax+by+c=0, (a^2+b^2\neq 0)$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng $(d)$?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!