Thi nhanh theo chủ đề - Polime, Vật Liệu Polime - Đề số: 7
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 5.14

Câu số 1:   Thủy phân xenlulozo, sản phẩm thu được là:

Câu số 2:   Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime?

Câu số 3:  

Ở điều kiện thường, X là chất bột rắn vô định hình, màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, xoắn như lò xo. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucozo. Tên gọi của X là

Câu số 4:   Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Câu số 5:  

Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào sau đây :

Câu số 6:  

Trong số các loại tơ sau : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6 , tơ axetat, tơ capron, tơ enang, nhưng loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo :

Câu số 7:   Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

Câu số 8:  

Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố Nitơ:

Câu số 9:  

Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là

Câu số 10:   Để sản xuất 10 lít $C_2H_5OH$ 46° (d= 0,8 gam/ml) cần dùng bao nhiêu kg tinh bột biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 80%?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!