Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Sắt và Crom - Đề số: 6
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 4.00

Câu số 1:  

Công thức hóa học của sắt (III) hidroxit là:

Câu số 2:  

Hòa tan hết 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M đung nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 5,92 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Fe. Biết trong quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

Câu số 3:  

Cho dãy chuyển hoá sau: $Fe \xrightarrow[\text{$$}]{\text{$+X$} } FeCl_3$$\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$+Y$} } FeCl_2$$\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$+Z$} } Fe(NO_3)_3$. X, Y, Z lần lượt là:

Câu số 4:  

Cho 11g hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 dư được 6,72lít NO đktc là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng của Al và Fe lần lượt là:

Câu số 5:  

Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình

Câu số 6:  

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe $\xrightarrow{\text{$+O_2,\:t^0$} }$ X $\xrightarrow{\text{$+CO,\:t^0$} }$ Y $\xrightarrow{\text{$dung\: dịch \: FeCl_3$} }$ dung dịch Z $\xrightarrow{\text{$+(T)$} }$ Fe(NO3)3

Các chất Y và T có thể lần lượt là

Câu số 7:   Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 7,2 gam bột FeO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu số 8:   Cho hỗn hợp X gồm $Fe_3O_4, Cu$ vào dung dịch $HCl$ dư thấy còn một phần chất rắn chưa tan. Vậy các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là:

Câu số 9:  

Cho x mol Fe vào cốc chứa y mol HNO3, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol và khí T (sản phẩm khử duy nhất của N+5) không màu hóa nâu ngoài không khí. Dung dịch Z khi cho phản ứng với Cu không thấy có khí thoát ra. Mối quan hệ giữa x, y trong thí nghiệm trên là

Câu số 10:  

Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!