Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Sắt và Crom - Đề số: 7
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 4.94

Câu số 1:  

Hoà tan hết 12,8 gam hỗn hợp X gồm Cu2S và FeS2 trong dung dịch có chứa a mol HNO3 thu được 31,36 lít khí NO2 (ở đktc và là sản phẩm duy nhất của sự khử N+5) và dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 4,48 gam Cu giải phóng khí NO. Tính a ?

Câu số 2:   Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm (1): Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm (2): Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm (3): Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 loãng;
- Thí nghiệm (4): Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hoá là:

Câu số 3:  

Công thức hóa học của sắt (III) hidroxit là:

Câu số 4:  

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

Câu số 5:   Nung nóng một hỗn hợp gồm 0,2 mol $Fe(OH)_2$ và 0,1 mol $BaSO_4$ ngoài không khí tới khối lượng không đổi , thì số gam chất rắn còn lại là

Câu số 6:  

Cho 2a mol bột Fe vào dung dịch chứa 5a mol AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất.

Câu số 7:   Nung hỗn hợp $X$ gồm $Al$ và $Fe_3O_4$ có tỷ lệ khối lượng 1:1, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn $Y$. Thành phần của chất rắn $Y$ là

Câu số 8:  

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 trong bình chân không đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn Fe2O3 và 10,08 lít (ở đktc) hỗn hợp chỉ gồm hai khí. Nếu cho 1/ 2 hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được tối đa bao nhiêu lít khí (đktc, sản phẩm khử duy nhất là NO)

Câu số 9:   Cho m gam $Mg$ vào dung dịch có chứa 0,8 mol $Fe(NO_3)_3$ và 0,05 mol $Cu(NO_3)_2$, đến phản ứng hoàn toàn thu được 14,4 gam chất rắn.Giá trị của m là:

Câu số 10:  

Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!