Thi nhanh theo chủ đề - Di truyền học - Đề số: 19
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 5.00
Trung Bình: 2.46

Câu số 1:  

Đem lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn ?

Câu số 2:   Ở đậu thơm màu sắc hoa do 2 cặp gen không alen chi phối, kiểu gen có mặt A- B- cho hoa màu đỏ, các kiểu còn lại cho hoa maù trắng.Tính trạng dạng hoa do 1 cặp gen quy định D: hoa kép, d: hoa đơn. Tự thụ phấn F1 dị hợp 3 cặp gen thu được F2 : 49.5% đỏ kép: 6.75% đỏ đơn:25.5% trắng kép: 18,25% trắng đơn. Kết luận nào sau đây đúng về đặc điểm di truyền của cây:

Câu số 3:  

Gen A, B, D nằm trên nhiễm sắc thể thường. Biết gen A có 3 alen, gen B và D mỗi gen có 2 alen phân bố trên nhiễm sắc thể theo thứ tự bảng chữ cái. Những nhận định nào sau đây là đúng?

I. Có tối đa 12 kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen

II. Có thể có tối đa 60 kiểu gen về 3 gen trên trong quần thể.

III. Có thể có tối đa 54 kiểu gen về 3 gen trên trong quần thể

IV. Có tối đa 78 kiểu gen về 3 gen trên trong quần thể.

Có bao nhiêu nhận định trên là đúng?

Câu số 4:  

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với cây thân cao, quả đỏ (P) thu được ở F1 có 4 kiểu hình. Trong đó, số cây có kiểu hình thân thấp, quả vàng chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao, quả đỏ có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 là

Câu số 5:  

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn với alen a quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm lai giống, một học sinh cho giao phấn giữa hai cây đậu hoa đỏ (P) thu được F1 100% cây hoa đỏ. Sau đó, cho các cây F1 tự thụ phấn học sinh đó thu được F2 có cả hoa đỏ và hoa trắng. Nếu không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, nhận định nào sau đây là sai?

Câu số 6:  

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài, alen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn. Tính trạng màu sắc hoa do tương tác bổ sung giữa 2 gen, trong đó có D và E trong kiểu gen cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định kiểu hình hoa trắng. Cho phép lai như sau P: $\frac{AD}{ad}$$\frac{BE}{be}$ x $\frac{Ad}{ad}$$\frac{BE}{bE}$ thu được F1. Biết khoảng cách giữa A và D là 20cM, B và E là 40 cM, diễn biến sinh noãn và hạt phấn diễn ra như nhau. Có bao nhiêu nhận định sau đây về F1 là đúng?

I. Có 70 loại kiểu gen.

II. Có 6 loại kiểu hình.

III. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, quả dài, chín muộn bằng 0,0125.

IV. Tỉ lệ kiểu gen $\frac{AD}{ad}$$\frac{BE}{be}$ bằng 0,03.

V. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ, quả tròn, chín sớm dị hợp về tất cả các cặp gen bằng 0,0625.

Câu số 7:   Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới tính với tần số như nhau. Xét phép lai (P): ♀ $\frac{AB}{ab}X^DX^d$ $\times$ $\frac{AB}{ab}X^DY$ thu được $F_1$ có tỉ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng trên là 2,25%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Ở $F_1$, các cá thể có kiểu hình trội về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 14,25%.
II. Trong tổng số cá thể cái $F_1$, các cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 17%.
III. Ở giới đực $F_1$, có tối đa 5 kiểu gen quy định kiểu hình có ba tính trạng trội.
IV. Ở giới cái $F_1$, có tối đa 12 kiểu gen dị hợp.

Câu số 8:  

Ở 1 loài thực vật lưởng bội A1 hoa đỏ>A2 hoa hồng>A3 hoa vàng>A4 hoa trắng. Khi cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng được F1. Có bao nhiêu trường hợp phù hợp F1

I. 100% hoa đỏ

II. 50% hoa đỏ: 25% hoa hồng: 25%hoa trắng

III. 50% hoa đỏ: 50% hoa hồng

IV. 50% hoa đỏ: 50% hoa vàng

V. 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng

Câu số 9:   Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Cho hai cây cùng loài đều dị hợp tử về hai cặp gen (P) giao phấn với nhau. Theo lí thuyết, ở $F_1$ không thể xuất hiện tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

Câu số 10:  

Một gen có cấu trúc dài 0,408μm. Do đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác tại vị trí nuclêôtit thứ 363 đã làm cho mã bộ ba tại đây trở thành mã không quy định axit amin nào. Hãy cho biết phân tử protein thực hiện chức năng sinh học do gen đột biến tổng hợp có bao nhiêu axit amin?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!