Đề Khảo Sát Chất Lượng Lần 2 Mã 132 - Năm 2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh THPT Thuận Thành I – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.25
Trung Bình: 4.17

Câu số 11:   Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ như hình vẽ.
Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen $I^AI^A$ và $I^AI^O$ đều quy định nhóm máu A, kiểu gen $I^BI^B$ và $I^BI^O$ đều quy định nhóm máu B, kiểu gen $I^AI^B$ quy định nhóm máu AB và kiểu gen $I^OI^O$ quy định nhóm máu O, gen quy định dạng tóc có hai alen, alen trội là trội hoàn toàn, người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Xác định được tối đa kiểu gen của 8 người trong phả hệ.
II. Người số 4 và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau.
III. Xác suất sinh con có nhóm máu A và tóc xoăn của cặp 8-9 là $\frac{17}{32}$.
IV. Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10-11 là $\frac12$.

Câu số 12:   Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỷ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng: 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ: 12,5% cây thân cao, hoa đỏ: 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là

Câu số 13:   Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 14:   Sự điều hòa hoạt động của operon Lac ở E.coli dựa vào tương tác của protein ức chế với

Câu số 15:   Ở một loài thực vật, hoa đỏ (A) là trội hoàn toàn so với hoa trắng (a). Cho P thuần chủng khác nhau về cặp tính trạng lai với nhau được $F_1$. Cho các cây $F_1$ giao phối ngẫu nhiên thì được $F_2$ có tỉ lệ cơ thể mang tính trạng lặn chiếm:

Câu số 16:  

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
I. Trong cấu trúc phân tử mARN và tARN đều có các liên kết hiđrô. 
II. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5' → 3'. 
III. Trong quá trình nhân đôi ADN, trên mạch khuôn 5' → 3' thì mạch mới được tổng gián đoạn. 
IV. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 3' → 5'.

Câu số 17:   Ví dụ nào sau đây là những cơ quan tương đồng?

Câu số 18:   Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng quy định tính trạng màu hoa. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng. Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ kiểu hình ở F1 là :

Câu số 19:   Khi nói về đột biến điểm, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Alen đột biến luôn có tổng số nuclêôtit bằng tổng số nuclêôtit của alen ban đầu.
II. Nếu cấu trúc của chuỗi polipeptit do alen đột biến quy định giống với cấu trúc của chuỗi polipeptit do alen ban đầu quy định thì đột biến sẽ không gây hại.
III. Nếu đột biến không làm thay đổi tổng liên kết hiđro của gen thì sẽ không làm thay đổi chiều dài của gen.
IV. Nếu đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen thì sẽ không làm thay đổi tổng số axit amin của chuỗi polipeptit.

Câu số 20:   Xét 4 quần thể của cùng một loài sống ở 4 hồ cá tự nhiên. Tỉ lệ % cá thể của mỗi nhóm tuổi ở mỗi quần thể như sau:

Quần thể Tuổi trước sinh sản Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản
Số 1 40% 40% 20%
Số 2 65% 25% 10%
Số 3 16% 39% 45%
Số 4 25% 50% 25%
Theo suy luận lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!