Đề Khảo Sát Chất Lượng Lần 2 Mã 132 - Năm 2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh THPT Thuận Thành I – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.25
Trung Bình: 4.17

Câu số 31:   Theo lí thuyết, tập hợp sinh vật nào sau đây là một quần thể?

Câu số 32:   Khi nói về diễn thế thứ sinh, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 33:   Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, tỷ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái?

Câu số 34:   Thực hiện phép lai giữa hai dòng cây thuần chủng: thân cao - lá nguyên với cây thân thấp - lá xẻ, F1 thu được 100% cây cao - lá nguyên. Cho cây F1 giao phấn với cây cao - lá xẻ, F2 thu được 4 kiểu hình trong đó cây cao - lá xẻ chiếm 30%. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây thân thấp - lá xẻ ở F2 là bao nhiêu ?

Câu số 35:   Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể có thể tạo ra là: Chọn câu trả lời đúng:

Câu số 36:   Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

Câu số 37:   Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền như sau: $0,3\frac{Ab}{ab} + 0,4\frac{AB}{ab} + 0,3\frac{ab}{ab}$ Các gen kiên kết hoàn toàn. Khi môi trường thay đổi chỉ có kiểu gen có alen trội mới có sức chống chịu, kiểu gen đồng hợp lặn sẽ không có sức chống chịu với môi trường nên sẽ chết. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Tỉ lệ kiều hình lặn về cả hai cặp tính trạng sau một thế hệ tự thụ phấn là:

Câu số 38:   Những đặc điểm về cấu tạo điển hình một hệ tuần hoàn kín là
I. Có cấu tạo gồm tim và hệ mạch.
II. Hệ mạch có đầy đủ ba loại: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.
III. Dịch tuần hoàn tiếp xúc trực tiếp với tế bào để trao đổi chất và trao đổi khí.
IV. Có hệ thống dịch mô bao quanh tế bào
Số phương án đúng

Câu số 39:  

Hầu hết các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ

Câu số 40:   Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!