Kỳ Thi Khảo Sát Chất Lượng Học Sinh Lớp 12 Năm 2019 Mã 301 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Khoa Học Tự Nhiên – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.25

Câu số 1:   Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AAbb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu số 2:   Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,6. Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể là

Câu số 3:   Chủng vi khuẩn E. coli mang gen sản xuất insulin của người đã tạo ra nhờ

Câu số 4:   Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể dị hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

Câu số 5:  

Thành phần nào sau đây không trực tiếp tham gia vào quá trình dịch mã?

Câu số 6:   Trong trường hợp liên kết hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 100%?

Câu số 7:  

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản là ví dụ minh họa cơ chế cách ly

Câu số 8:   Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi cơ bản có đường kính

Câu số 9:   Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ hợp tác giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không có hại là quan hệ

Câu số 10:   Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ hợp tác giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không có hại là quan hệ


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!