Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học, Năm 2020 – Bộ GD&ĐT – Lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.07

Câu số 1:  

Cơ quan nào sau đây của thực vật sống trên cạn có chức năng hút nước từ đất?

Câu số 2:  

Động vật nào sau đây hô hấp bằng mang?

Câu số 3:  

Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

Câu số 4:  

Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng gen trên NST?

Câu số 5:  

Ở sinh vật lưỡng bội, thể đột biến nào sau đây mang bộ NST 3n?

Câu số 6:  

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli, prôtêin ức chế do gen nào sau đây mã hóa?

Câu số 7:  

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở đại

Câu số 8:  

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?

Câu số 9:  

Quan hệ giữa lúa và cỏ trong một ruộng lúa thuộc quan hệ

Câu số 10:  

Động vật nào sau đây có NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XO?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!