Kì Thi Thử THPTQG Lần 2 Năm Học 2019 Mã 001 - Sở GD & ĐT Quảng Trị - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 4.84

Câu số 1:   Pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra ở đâu?

Câu số 2:   Sắp xếp đúng thứ tự các bước tạo cừu biến đổi gen sản xuất protein người trong sữa.
(1) Tạo vecto chứa gen người rồi chuyển vào tế bào xoma cừu.
(2) Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen có chứa ADN tái tổ hợp.
(3) Nuôi cấy tế bào xoma cừu trong môi trường nhân tạo.
(4) Lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng đã bị lấy mất nhân để tạo phôi.
(5) Chuyển phôi vào tử cung để sinh ra cừu chuyển gen

Câu số 3:   Xét 2 cặp gen A,a và B,b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, cho biết kiểu gen nào sau đây là kiểu gen dị hợp?

Câu số 4:   Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn; quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con đồng tính?

Câu số 5:   Dạng đột biến nào sau đây được gọi là đột biến điểm?

Câu số 6:   Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn với nhau thu được $F_1$ toàn quả dẹt; $F_1$ tự thụ phấn thu được $F_2$ gồm: 272 quả dẹt: 180 quả tròn: 29 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?

Câu số 7:   Loài nào sau đây là động vật nhai lại?

Câu số 8:   Vị trí của vùng vận hành của operon Lac ở E. coli nằm ở đâu?

Câu số 9:   Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Câu số 10:  

Xét một phân tử ADN ở vi khuẩn, trên mạch thứ nhất có số nu loại A chiếm 40%, số nu loại G chiếm 25%, số nu loại X chiếm 35%. Tính tỉ lệ A/G của ADN nói trên:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!