Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 6
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 8.50

Câu số 1:  

(28)______

Câu số 2:  

(29) ______

Câu số 3:  

(30)             

Câu số 4:  

(1)__

Câu số 5:  

(2)__

Câu số 6:  

(4)__

Câu số 7:  

(25)__

Câu số 8:  

(26)__

Câu số 9:  

(28)__

Câu số 10:  

(29)__


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!