Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 7
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:  

(25) ____

Câu số 2:  

(26) _____

Câu số 3:  

(27)_____

Câu số 4:  

(28) ______

Câu số 5:  

(29)______

Câu số 6:  

5:

Câu số 7:  

6:

Câu số 8:  

7:

Câu số 9:  

8:

Câu số 10:  

9:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!