Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc Mã 303 - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:   Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:

Câu số 2:   Cho kim loại $Ba$ dư vào dung dịch $Al_2(SO_4)_3$, thu được sản phẩm có:

Câu số 3:   Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp:

Câu số 4:   Hiệu suất của quá trình điều chế anilin ($C_6H_5NH_2$) từ benzen ($C_6H_6$) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:

Câu số 5:   Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 6:   Để phân biệt các dung dịch: $CaCl_2$, $HCl$, $Ca(OH)_2$ dùng dung dịch?

Câu số 7:   Đun nóng tristearin trong dung dịch $NaOH$ thu được glixerol và?

Câu số 8:   Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100ml dung dịch $CuSO_4$ x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả $Cu$ sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị của x là:

Câu số 9:   Đồng phân của glucozơ là:

Câu số 10:   Chất nào dưới đây là etyl axetat?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!