Đề thi thử THPT quốc gia 2020 - Môn Hóa - Bộ Giáo Dục - lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 6.46

Câu số 1:  

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

Câu số 2:  

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Câu số 3:  

Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

Câu số 4:  

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được

Câu số 5:  

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khi $H_{2} ?$

Câu số 6:  

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Câu số 7:  

Công thức của nhôm clorua là

Câu số 8:  

Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

Câu số 9:  

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu số 10:  

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?


Cần phải nhập lời bình!

 • tuanblack2006
  tuanblack2006 - 1 năm trước

  câu 1 : kim lọa có tính khử yếu nhất là Ag

  câu 2 : Kim loại tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường là Na 

  câu 3 : Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là Co2

  câu 4 : thủy phân hoàng toàn 1 mol chất béo , thu được 1 mol glixerol

  câu 5 : Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khi H2 là HCl

  câu 6 : Dung dịch chất  làm quỳ tím chuyển màu xanh là metylamin (CH3NH2)

  câu 7 : công thức của nhôm clorua là AlCl3

  câu 8 : Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất là  Hợp chất sắt (II) là hợp chất trong đó sắt có mức oxi hóa +2. Hợp chất sắt (II) gồm FeO, Fe(OH)2 và muối sắt (II)

  câu 9 : chất không tham gia pư trùng hợp là là Toluen

  câu 10 : Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là Fe