Đề thi thử THPT quốc gia 2020 - Môn Hóa - Bộ Giáo Dục - lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 6.43

Câu số 11:  

Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là

Câu số 12:  

Hiđroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường?

Câu số 13:  

Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

Câu số 14:  

Công thức của sắt (III) hiđroxit là

Câu số 15:  

Cho khí H2 dư qua ống đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,6 gam Fe. Giá trị của m là

Câu số 16:  

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

Câu số 17:  

Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa cùng với 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho vào đáy ống nghiệm. Đun nóng đều ống nghiệm, sau đó đun tập trung phần có chứa hỗn hợp phản ứng Hidrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

Câu số 18:  

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 19:  

Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí $CO_{2}$. Giá trị của V là

Câu số 20:  

Cho 0,1 mol Gly-Ala tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol KOH đã phản ứng là


Cần phải nhập lời bình!

 • tuanblack2006
  tuanblack2006 - 2 năm trước

  câu 1 : kim lọa có tính khử yếu nhất là Ag

  câu 2 : Kim loại tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường là Na 

  câu 3 : Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là Co2

  câu 4 : thủy phân hoàng toàn 1 mol chất béo , thu được 1 mol glixerol

  câu 5 : Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khi H2 là HCl

  câu 6 : Dung dịch chất  làm quỳ tím chuyển màu xanh là metylamin (CH3NH2)

  câu 7 : công thức của nhôm clorua là AlCl3

  câu 8 : Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất là  Hợp chất sắt (II) là hợp chất trong đó sắt có mức oxi hóa +2. Hợp chất sắt (II) gồm FeO, Fe(OH)2 và muối sắt (II)

  câu 9 : chất không tham gia pư trùng hợp là là Toluen

  câu 10 : Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là Fe