Đề thi thử môn Hóa Học 2020, THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.04

Câu số 21:  

Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần:

Câu số 22:  

Chất nào dưới đây thuộc loại hiđrocacbon no?

Câu số 23:  

Đun nóng 0,1 mol chất X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng vừa đủ với NaOH trong dung dịch thu được 13,4 gam muối của axit hữu cơ Y mạch thẳng và 9,2 gam rượu đơn chức. Cho toàn bộ lượng rượu đó tác dụng với Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Xác định tên gọi của X.

Câu số 24:  

Hỗn hợp A gồm một amin đơn chức, một anken, một ankan. Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp cần V lít O2 (đktc) thu được 19,04 lít CO2 (đktc); 0,56 lít N2 (đktc) và H2O. Giá trị của V là:

Câu số 25:  

$X$ là một $\alpha-$ amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm $-\mathrm{NH}_{2}$ và 1 nhóm $-\mathrm{COOH}$ ). Cho 0,03 mol $X$ tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol $\mathrm{HCl}$ thu được dung dịch $\mathrm{Y}$. Thêm $0,1 \mathrm{mol}$ $\mathrm{NaOH}$ vào $\mathrm{Y}$ sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. Chất $X $là:

Câu số 26:  

Một dung dịch X gồm 0,01 mol $\mathrm{Na}^{+}$; 0,02 mol $\mathrm{Ca}^{2+}$, 0,02 mol $\mathrm{HCO}_{3}^{-}$, và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là

Câu số 27:  

Hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeS2 và CuS. Người ta hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4(đặc, nóng, dư) thu được khí SO2, dung dịch sau phản ứng chứa 215m/107 gam muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trên vào dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được 11,2 lít hỗn hợp khí gồm NO2, và SO2, có tỷ khối so với H2 là 23,54. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,58 gam hỗn hợp muối khan. Biết trong X tổng khối lượng các kim loại lớn hơn khối lượng oxi là 4,08 gam. Phần trăm khối lượng của CuO trong X có giá trị gần đúng nhất với

Câu số 28:  

Đốt cháy hoàn toàn 10,24 gam hỗn hợp M gồm một axit no, đơn chức, mạch hở và một ancol no, đơn chức, mạch hở thu được 9,408 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam nước. Nếu lấy 5,12 gam M ở trên thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 75% thì thu được m gam este. Giá trị gần đúng nhất của m là?

Câu số 29:  

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch gồm a mol HCl và b mol ZnSO4. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên sơ đồ sau :

Tỉ lệ a : b là

Câu số 30:  

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (đều tạo bởi axit no, đều không có phản ứng cộng brom trong nước) là đồng phân của nhau. 0,2 mol X phản ứng với tối đa 0,3 mol NaOH, khi đó tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 37,4 gam. Số cặp este tối đa có thể có trong hỗn hợp X là:


Cần phải nhập lời bình!

  • Khánh Trân
    Khánh Trân - 4 tuần trước

    gvigvhvuri


  • Huy
    Huy - 2 năm trước

    1234