Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 2 Mã 132 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT Đoàn Thượng – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 5.83

Câu số 1:   Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen giảm đi một liên kết?

Câu số 2:  

Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

Câu số 3:   Trong Opêron Lac không có thành phần nào sau đây?

Câu số 4:  

Loại phân tử nào sau đây đóng vai trò như “một người phiên dịch” ?

Câu số 5:   Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I. Nếu đột biến điểm làm tăng số liên kết hiđrô của gen thì sẽ làm tăng chiều dài của gen.
II. Đột biến gen trội có hại sẽ bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể.
III. Đột biến gen vẫn có thể phát sinh trong điều kiện không có tác nhân gây đột biến.
IV. Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

Câu số 6:   Nếu các gen liên kết hoàn toàn, mỗi gen qui định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 2 : 1 là

Câu số 7:   Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể?
I. Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng gen trong nhóm gen liên kết.
II. Đột biến chuyển đoạn có thể làm tăng hoặc giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
III. Côn trùng mang đột biến chuyển đoạn có thể được sử dụng làm công cụ phòng trừ sâu bệnh.
IV. Sự chuyển đoạn tương hỗ cũng có thể tạo ra thể đột biến đa bội.

Câu số 8:  

Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ gen?

Câu số 9:   Một cá thể có kiểu gen $\frac{DE}{de}$ giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa hai gen D và E là 30%. Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử $\underline{DE}$ tạo ra là

Câu số 10:   Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 1?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!