Đề thi thử môn Hóa Học 2020, THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 2
50 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.80
Trung Bình: 5.33

Câu số 21:  

Hai kim loại đều tác dụng mãnh liệt với nƣớc ở điều kiện thường là

Câu số 22:  

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Câu số 23:  

Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hóa của PE là

Câu số 24:  

Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu đƣợc 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là

Câu số 25:  

Trong các tên gọi dƣới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(NH2)-COOH ?

Câu số 26:  

H2N-CH2-COOH không tác dụng với

Câu số 27:  

Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

Câu số 28:  

Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu đƣợc 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

Câu số 29:  

Chất thuộc loại đisaccarit là

Câu số 30:  

Cho các este sau: (1) CH2 = CH - COOCH3 ; (2) CH3COOCH=CH2 ; (3) HCOOCH2-CH = CH2 ; (4) CH3COOC(CH3)=CH2 ; (5) C6H5COOCH3 (6) HCOOC6H5 ; (7) HCOOCH2-C6H5 ;(8) HCOOCH(CH3)2 Biết rằng -C6H5 (phenyl), số este khi tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được ancol là:


Cần phải nhập lời bình!

 • tryyy
  tryyy - 1 năm trước

  bchjalq


 • agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg
  agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg - 1 năm trước

  ádfsdfsd


 • hehe
  hehe - 1 năm trước

  ok


 • tô thi liễu
  tô thi liễu - 2 năm trước

  ok