Đề thi thử môn Hóa Học 2020, THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 2
50 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.80
Trung Bình: 5.31

Câu số 31:  

Tính khối lượng gạo nếp phải dùng khi lên men (với hiệu suất lên men là 50%) thu được 460 ml ancol etylic 50o . Cho biết tỉ lệ tinh bột trong gạo nếp là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml.

Câu số 32:  

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

Câu số 33:  

Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây ?

Câu số 34:  

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu số 35:  

Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân hoàn toàn các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

Câu số 36:  

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 37:  

Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?

Câu số 38:  

Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị V là

Câu số 39:  

Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở X (x mol) và Y (y mol) đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu đƣợc cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong 2 phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là:

Câu số 40:  

Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD< ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lƣợng của muối E trong hỗn hợp Y là:


Cần phải nhập lời bình!

 • tryyy
  tryyy - 1 năm trước

  bchjalq


 • agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg
  agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg - 2 năm trước

  ádfsdfsd


 • hehe
  hehe - 2 năm trước

  ok


 • tô thi liễu
  tô thi liễu - 2 năm trước

  ok