Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học, Năm 2020 – Bộ GD&ĐT – Lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.91

Câu số 1:  

Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

Câu số 2:  

Động vật nào sau đây có tim 2 ngăn?

Câu số 3:  

Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?

Câu số 4:  

Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một?

Câu số 5:  

Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi trình tự phân bố các gen nhưng không làm thay đổi chiều dài của NST?

Câu số 6:  

Ở tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?

Câu số 7:  

Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:1?

Câu số 8:  

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?

Câu số 9:  

Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là

Câu số 10:  

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab?


Cần phải nhập lời bình!

 • Bình Nguyễn
  Bình Nguyễn - 3 năm trước

  Sai đa câu 31


  Admin
  Admin - 3 năm trước

  Đã xem lại, đáp án là đúng nhé.