Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học, Năm 2020 – Bộ GD&ĐT – Lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.75
Trung Bình: 5.94

Câu số 21:  

Ôxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử nào sau đây?

Câu số 22:  

Thói quen nào sau đây có lợi cho người bị huyết áp cao?

Câu số 23:  

Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?

Câu số 24:  

Ở thực vật, thể ba mang bộ NST nào sau đây?

Câu số 25:  

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1?

Câu số 26:  

Hiện tượng nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi tần số alen của 1 quần thể?

Câu số 27:  

Một loài cá chỉ sống được trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C. Đối với loài cá này, khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C được gọi là

Câu số 28:  

Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô →Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào là sinh vật tiêu thụ bậc 3?

Câu số 29:  

Phép lai P: cây tứ bội Aaaa cây tứ bội Aaaa, thu được F1. Cho biết cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, ở F1 kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ

Câu số 30:  

Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen b. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là thể đột biến?


Cần phải nhập lời bình!

 • Bình Nguyễn
  Bình Nguyễn - 3 năm trước

  Sai đa câu 31


  Admin
  Admin - 3 năm trước

  Đã xem lại, đáp án là đúng nhé.