Đề thi thử môn Sinh 2020, THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.48

Câu số 1:  

Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa

Câu số 2:  

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:

Câu số 3:  

ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Phép lai nào xuất

hiện tỉ lệ phân tính 75% cao, tròn: 25%thấp bầu dục?

Câu số 4:  

Ở một loài động vật, khi lai cá thể chân ngắn với cá thể chân dài thu được F1 100% cá thể chân ngắn. Cho F1 tạp giao thu được F2, tiếp tục cho F2 tạp giao thu được F3 phân li theo tỉ lệ 13 cá thể chân ngắn : 3 cá thể chân dài. Biết rằng tính trạng do một cặp gen quy định, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau đây sai?

Câu số 5:  

Hiện tượng nào sau đây có thể hình thành bộ nhiễm sắc thể tam bội ?

Câu số 6:  

Ở cà chua 2n = 14. Khi quan sát tiêu bản của 1 tế bào sinh dưỡng ở loài này người ta đếm được 16 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào này có kí hiệu là

Câu số 7:  

Đem lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn ?

Câu số 8:  

Trật tự phân bố của các gen trong một NST có thể bị thay đổi do hiện tượng nào sau đây ?

Câu số 9:  

Trong một opêron, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng

Câu số 10:  

Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài sinh sản hữu tính được duy trì và ổn định qua các thế hệ là nhờ:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!