Đề thi thử môn Sinh 2020, THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 4.53

Câu số 11:  

Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 300nm là

Câu số 12:  

Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là:

Câu số 13:  

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

Câu số 14:  

Điều nào sau đây tiến hóa ở sinh vật nhân chuẩn sau khi chúng tách ra từ các sinh vật nhân sơ

Câu số 15:  

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là:

Câu số 16:  

Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là

Câu số 17:  

Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là

Câu số 18:  

Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm

Câu số 19:  

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

Câu số 20:  

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1 ?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!