Đề thi thử môn Sinh 2020, Liên Trường THPT -- Ban KHTN – Nghệ An
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 5.61

Câu số 11:  

Phân tử rARN được cấu trúc từ loại nguyên liệu nào sau đây?

Câu số 12:  

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú xuất hiện ở

Câu số 13:  

Tảo giáp nở hoa làm chết các loài cá, tôm là mối quan hệ

Câu số 14:  

Ở thú, con đực thường có cặp NST giới tính là

Câu số 15:  

Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,6⁰C và 42⁰C. Khoảng nhiệt độ từ 5,6⁰C đến 42⁰C được gọi là 

Câu số 16:  

Trong tế bào động vật, gen ngoài nhân nằm ở

Câu số 17:  

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

Câu số 18:  

Người mắc hội chứng Klaiphenter có NST giới tính là

Câu số 19:  

Từ cây có kiểu gen AaBBDdEe, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?

Câu số 20:  

Trong lục lạp, pha tối của quang hợp diễn ra ở


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!