Đề thi thử môn Sinh 2020, Liên Trường THPT -- Ban KHTN – Nghệ An
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 5.43

Câu số 21:  

Ba đồ thị (A, B, C) trong hình dưới đây biểu diễn những thông số về hệ mạch máu. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 22:  

Khi nói về các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 23:  

Khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 24:  

Phát biểu đúng với các thông tin trên hình sau là

Câu số 25:  

Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là

Câu số 26:  

Khi nói về di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 27:  

Một bạn học sinh tiến hành các thí nghiệm sau:

- Ống nghiệm 1: 0,2g các mẩu lá khoai đã loại bỏ cuống và gân chính + 20ml cồn 960

- Ống nghiệm 2: 0,2g các mẩu lá khoai đã loại bỏ cuống và gân chính + 20ml nước sạch.

- Ống nghiệm 3: 0,2g củ cà rốt đã được nghiền nhỏ + 20ml cồn 960

Sau 20 – 30 phút, bạn học sinh đó có thể chiết rút được diệp lục từ

Câu số 28:  

Người ta tiến hành thí nghiệm đánh dấu ôxi phóng xạ (O18) vào phân tử glucôzơ. Sau đó sử dụng phân tử glucôzơ này làm nguyên liệu hô hấp thì ôxi phóng xạ sẽ được tìm thấy ở sản phẩm nào sau đây của quá trình hô hấp?

Câu số 29:  

Từ 3 loại nuclêotit A, U, X có thể tạo ra tối đa bao nhiêu côđon mã hóa axit amin?

Câu số 30:  

Một cơ thể khi giảm phân bình thường đã tạo ra giao tử $\mathrm{Ab}$ chiếm tỉ lệ $26\%$. Kiểu gen và tần số hoán vị gen lần lượt là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!