Đề thi thử môn Sinh 2020, THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 4.48

Câu số 11:  

Quan hệ giữa chim sáo với trâu thuộc quan hệ

Câu số 12:  

Một dòng cây thuần chủng có chiều cao trung bình là 24cm. Một dòng thứ 2 của cùng loài đó cũng có chiều cao trung bình là 24cm. Khi lai các cây này với nhau F1 cũng cao 24 cm. Tuy nhiên khi cho F1 tự thụ phấn, F2 xuất hiện một loạt cây với các độ cao khác nhau; số lượng lớn nhất là cây có độ cao tương tự như P và F1, nhưng có khoảng 4/1020 số cây chỉ cao 12 cm và 4/1020 cây cao 36cm. Có bao nhiêu nhân định sau đây đúng?

(1) Tính trạng chiều cao do 4 cân gen không alen tương tác theo kiểu cộng gộp.

(2) Đời con lai F2 có tối đa 27 kiểu gen và 8 kiểu hình.

(3) Tỷ lệ cây cao 27 cm là 56 / 256

(4) Chiều cao của các cây F2 tạo ra một dãy biến dị phân bố theo đồ thị có hình chuông.

(5) Nếu cho F 2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thành phần kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình ở F 3 tương tự như F2

Câu số 13:  

Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội của một loài 2n = 12. Số nhiễm sắc thể có thể dự đoán ở thể tam bội là:

Câu số 14:  

Gây đột biến nhân tạo bằng NMU401. Hạt phấn của loài A có n= 6 nhiễm sắc thể thụ phấn cho noãn của loài B có n=5 nhiễm sắc thể. Cây lai dạng song nhị bội có số nhiễm sắc thể là

Câu số 15:  

Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau:ABCDEDEFGH. Dạng đột biến đó là:

Câu số 16:  

Theo quan điểm hiện đại, cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là

Câu số 17:  

Các cây tràm ở rừng U minh là loài

Câu số 18:  

Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là:

Câu số 19:  

Một loài thú, cho cá thể cái lòng quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân ly theo tỷ lệ: 50 % cá thể cái lông quăn, đen : 20 % cá thể đực lông quăn, đen : 20 % cá thể đực lông thẳng,trắng : 5% cá thể đực lông quăn trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen . Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II.Trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III. Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thắng, trắng thì thu được đời con có số cá thể cái lông quăn, đen chiếm 50%.

IV. Nếu cho cá thể cái F1 giao phối với cá thể đực lòng thắng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5%.

Câu số 20:  

Ở cà chua, alen trôi A quy định tính trạng thân cao, alen lặn a quy định tính trạng thân thấp, gen trội B quy định tính trạng quả tròn, alen lặn b quy định tính trạng quả bầu dục. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. Lai cà chua thân cao, quả tròn dị hợp tử về hai cặp gen với cà chua thân cao, quả bầu dục có kiểu gen $\frac{\mathrm{Ab} }{\mathrm{ab} }$ , F1 thu được tỉ lệ: $47,5 \%$ thân cao, quả tròn : $27,5 \%$ thân cao, bầu dục: $2,5 \%$ thân tháp, quả tròn: $22,5 \%$ thân tháp, quả bầu dục. Khoảng cách giữa gen quy định chiều cao của thân và gen quy định hình dạng quả trên cặp nhiễm sắc thể là:


Cần phải nhập lời bình!

 • Trần Ngọc Bảo Trân
  Trần Ngọc Bảo Trân - 10 tháng trước

  Mệt ghê 


 • Võ Thị Trúc Nhi
  Võ Thị Trúc Nhi - 1 năm trước

  Tôi rất enjoy cái moment này

   


 • Nguyễn Hữu Nhân
  Nguyễn Hữu Nhân - 2 năm trước

  hihihih