Đề Thi Chính Thức THPT Quốc Gia Năm 2020 Mã 401- Ngoại Ngữ - Tiếng Anh
50 Câu Hỏi
60 Phút
Điểm Cao: 9.60
Trung Bình: 5.91

Câu số 31:  

What is the passage mainly about?

Câu số 32:  

The word "they" in paragraph 1 refers to_____

Câu số 33:  

What is the biggest advantage of tourists' going native?

Câu số 34:  

The word "charm" in paragraph 3 is closest in meaning to_____

Câu số 35:  

Which of the following is mentioned in the passage?

Câu số 36:  

Which best serves as the title for the passage?

Câu số 37:  

Why did the middle-aged man miss the football match?

Câu số 38:  

The word "outsourced" in paragraph 2 mostly means_______

Câu số 39:  

The word "that" in paragraph 4 refers to____

Câu số 40:  

The word "induce" in paragraph 4 mostly means________


Cần phải nhập lời bình!

 • Bích Thùy
  Bích Thùy - 10 tháng trước

  Ok

   


 • A xoan
  A xoan - 2 năm trước
  Ok