Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Phòng Quản Lý Chất Lượng – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 4.16

Câu số 1:  

Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

Câu số 2:  

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 20. Trong một tế bào sinh dưỡng của một cá thể có tổng số NST là 19, nhưng hàm lượng ADN không thay đổi so với tế bào lưỡng bội bình thường. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng

Câu số 3:  

Động vật nào sau đây không có ống tiêu hóa?

Câu số 4:  

Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
I . Kích thước quần thể luôn giống nhau giữa các quần thể cùng loài.
II . Kích thước quần thể chỉ phụ thuộc vào mức độ sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.
III. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì mức độ cạnh tranh giữa các cá thể sẽ tăng cao.
IV. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, mức độ sinh sản của quần thể sẽ tăng lên.

Câu số 5:  

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen thuần chủng về tất cả các cặp gen?

Câu số 6:  

Trong công nghệ gen, kĩ thuật gắn gen cần chuyển vào thể truyền được gọi là

Câu số 7:  

Một quần thể tự thụ phấn, thế hệ P có tỉ lệ kiểu gen 0,2AA : 0,8Aa. Ở F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu số 8:  

Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

I . Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.

II . Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.

III. Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

IV. Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp, không có sự tác động của CLTN.

V. Nhân tố tiến hoá di – nhập gen thường xuyên tác động sẽ làm chậm quá trình hình thành loài mới.

Câu số 9:  

Mối quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại thuộc về

Câu số 10:  

Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Phép lai nào sau đây cho đời con có 50% số cây thân cao?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!