Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 2 Mã 130 – Trường Đại Học Tây Nguyên – THPT TH Cao Nguyên – Sinh Học
40 câu hỏi, 50 phút

Câu số 1:  

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến?

Câu số 2:  

Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

Câu số 3:  

Cho các mức độ đóng xoắn của nhiễm sắc thể sau.Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?

1: crômatit

2: sợi cơ bản

3: ADN xoắn kép

4: sợi nhiễm sắc

5: vùng xếp cuộn

6: NST kì giữa

7: nuclêôxôm

Câu số 4:  

Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

Câu số 5:  

Hiện tượng nào sau đây có thể hình thành loài mới một cách nhanh chóng mà không cần cách ly địa lý?

Câu số 6:  

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, thành phần không thuộc operon là

Câu số 7:  

Sản phẩm đầu tiên của chu trình CanVin là chất nào sau đây ?

Câu số 8:  

Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là

Câu số 9:  

Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệ

Câu số 10:  

Trong quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Hiện tượng này được gọi là