Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 2 Mã 130 – Trường Đại Học Tây Nguyên – THPT TH Cao Nguyên – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 5.75
Trung Bình: 3.97

Câu số 1:  

Điều nào sau đây đúng về tác nhân gây đột biến?

Câu số 2:  

Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?

Câu số 3:  

Cho các mức độ đóng xoắn của nhiễm sắc thể sau.Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?

1: crômatit

2: sợi cơ bản

3: ADN xoắn kép

4: sợi nhiễm sắc

5: vùng xếp cuộn

6: NST kì giữa

7: nuclêôxôm

Câu số 4:  

Nhóm động vật nào sau đây có phương thức hô hấp bằng mang?

Câu số 5:  

Hiện tượng nào sau đây có thể hình thành loài mới một cách nhanh chóng mà không cần cách ly địa lý?

Câu số 6:  

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, thành phần không thuộc operon là

Câu số 7:  

Sản phẩm đầu tiên của chu trình CanVin là chất nào sau đây ?

Câu số 8:  

Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là

Câu số 9:  

Quan hệ giữa 2 loài trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi và không bị hại là quan hệ

Câu số 10:  

Trong quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Hiện tượng này được gọi là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!