Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 2 Mã 130 – Trường Đại Học Tây Nguyên – THPT TH Cao Nguyên – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 5.75
Trung Bình: 3.97

Câu số 11:  

Ở ruồi giấm, đột biến lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính X có thể làm biến đổi kiểu hình từ

Câu số 12:  

Hình thức phân bố cá thể theo nhóm trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

Câu số 13:  

Khi nói về tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa, những tổ hợp nhận xét nào sau đây là đúng?

I. Cơ quan tiêu hóa chỉ có 1 lỗ vừa đóng vai trò là miệng để lấy thức ăn, vừa đóng vai trò là nơi để thải chất thải.

II. Chỉ có tiêu hóa hóa học không có tiêu hóa cơ học

III. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào, sau đó tiếp tục được tiêu hóa nội bào.

IV. Là hình thức tiêu hóa có ở tất cả động vật đơn bào và đa bào bậc thấp.

Câu số 14:  

Ví dụ về cách li sinh sản sau hợp tử là:

Câu số 15:  

Cho các nhóm sinh vật sau, mỗi nhóm sống trong một sinh cảnh nhất định:

(1). Cá sống trong hồ nước ngọt.

(2). Sáo mỏ vàng sống trên đồng cỏ.

(3). Chim sống trong rừng Cúc Phương.

(4). Cá rô phi sống trong ao nước ngọt.

(5). Động vật ăn cỏ sống trong rừng nhiệt đới.

Có bao nhiêu nhóm sinh vật là quần xã?

Câu số 16:  

Ở ruồi giấm xét 3 cặp gen, hoán vị ở giới cái. Phép lai nào sau đây không cho tỉ lệ kiểu hình 1: 2: 1: 3: 6: 3

Câu số 17:  

Đặc điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực là

I. quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.

II. các mạch mới đều được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’.

III. trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 3’ → 5’.

IV. quá trình nhân đôi một ADN có thể hình thành một hoặc nhiều đơn vị nhân đôi.

Câu số 18:  

Các thí nghiệm tách chiết sắc tố thực vật, vì sao phải tách chiết dung dịch sắc tố bằng các loại dung dịch axeton, benzene, cồn?

Câu số 19:  

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn về hai tính trạng chiếm 12,5%?

Câu số 20:  

Trong các phát biểu sau:

(1) chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất, liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi.

(2) chọn lọc tự nhiên lâu dài có thể chủ động hình thành nên những sinh vật thích nghi hoàn hảo.

(3) chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự phân hóa khả năng sinh sản của quần thể dẫn đến một số alen nhất định được truyền lại cho thế hệ sau với một tỉ lệ lớn hơn so với tỉ lệ các alen khác.

(4) sự trao đổi di truyền giữa các quần thể có xu hướng làm giảm sự khác biệt giữa các quần thể theo thời gian.

(5) sự biến động về tần số alen gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm biến dị di truyền.

Các phát biểu đúng là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!