Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 2 Mã 130 – Trường Đại Học Tây Nguyên – THPT TH Cao Nguyên – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 5.75
Trung Bình: 3.97

Câu số 21:  

Năng lượng khi đi qua các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn:

Câu số 22:  

Một gen có cấu trúc dài 0,408μm. Do đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác tại vị trí nuclêôtit thứ 363 đã làm cho mã bộ ba tại đây trở thành mã không quy định axit amin nào. Hãy cho biết phân tử protein thực hiện chức năng sinh học do gen đột biến tổng hợp có bao nhiêu axit amin?

Câu số 23:  

Điều nào sau đây không phải là điều kiện của định luật Hacđi - Vanbec?

Câu số 24:  

Theo quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu số 25:  

Ở một loài động vật, xét 3 gen I, II và III. Trong đó gen I nằm trên nhiễm sắc thể thường có 5 alen; Gen II nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X có 3 alen; Gen III nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính có 3 alen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể có tối đa 1080 kiểu gen.

II. Ở giới XY có tối đa 405 kiểu gen.

III. Ở giới XX có tối đa 45 kiểu gen đồng hợp.

IV. Ở giới XX sẽ có tối đa 60 loại giao tử.

Câu số 26:  

Xét tính trạng màu sắc hoa ở một loài thực vật, nếu có A- B- hoa đỏ, A- bb, aaB- và aabb trắng. Cho P thuần chủng hoa đỏ lai với hoa trắng tạo F1 100% hoa đỏ. Khi xử lí các hạt F1 bằng một loại hóa chất người ta thấy cặp gen Aa đã nhân đôi nhưng không phân li và hình thành nên một cây tứ nhiễm. Cho cây gieo từ hạt này lai với cây AaBb, nhận xét đúng?

Câu số 27:  

Ở một loài thực vật, xét một cá thể có kiểu gen AaBb DE/de. Người ta tiến hành thu hạt phấn của cây này rồi tiến hành nuôi cấy trong điều kiện thí nghiệm, sau đó lưỡng bội hóa thành toàn bộ các cây con. Cho rằng quá trình phát sinh hạt phấn có 40% số tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa của các cây con lưỡng bội và tỉ lệ của dòng thuần mang toàn các alen trội thu được từ quá trình nuôi cấy nói trên lần lượt là:

Câu số 28:  

Ở một loài động vật xét 3 phép lai sau:

- Phép lai 1: XAXA x XaY

- Phép lai 2: XaXa x XAY

- Phép lai 3: Dd x Dd

Cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau tạo F2. Trong 3 phép lai P có:

I. 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở 2 giới

II. 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li 3 kiểu hình trội: 1 kiểu hình lặn

III. 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ ở 1 giới

IV. 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ kiểu hình

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu số 29:  

Một quần thể của một loài động vật, xét một locut gen có hai alen A và a. Ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 9%. Ở thế hệ xuất phát (P), giới đực có 860 cá thể, trong đó có 301 cá thể có kiểu gen AA, 129 cá thể có kiểu gen aa. Các cá thể đực này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể cái trong quần thể. Khi quần thể đạt tới trạng thái cân bằng thì thành phần kiểu gen trong quần thể là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Biết rằng, tỉ lệ đực cái trong quần thể là 1 : 1. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về quần thể trên?

Câu số 30:  

Ở 1 loài thực vật lưởng bội A1 hoa đỏ>A2 hoa hồng>A3 hoa vàng>A4 hoa trắng. Khi cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng được F1. Có bao nhiêu trường hợp phù hợp F1

I. 100% hoa đỏ

II. 50% hoa đỏ: 25% hoa hồng: 25%hoa trắng

III. 50% hoa đỏ: 50% hoa hồng

IV. 50% hoa đỏ: 50% hoa vàng

V. 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!