Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - THPT Hàn Thuyên – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.75

Câu số 1:  

Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là

Câu số 2:  

Axit nào sau đây là axit béo?

Câu số 3:  

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Câu số 4:  

Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía?

Câu số 5:  

Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

Câu số 6:  

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, dung dịch NaOH, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3, to. Số phản ứng xảy ra là

Câu số 7:  

Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

Câu số 8:  

Hai chất đồng phân của nhau là

Câu số 9:  

Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có

Câu số 10:  

Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!