Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - THPT Hàn Thuyên – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.54

Câu số 21:  

Trong các thí nghiệm sau:

(1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.

(2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Cho khí O3 tác dụng với Ag.

(7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

Câu số 22:  

Một phân tử saccarozơ có

Câu số 23:  

Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

Câu số 24:  

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

Câu số 25:  

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2C + Ca → CaC2

(b) C + 2H2 → CH4.

(c) C + CO2 → 2CO. 

(d) 3C + 4Al → Al4C3.

Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

Câu số 26:  

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?

Câu số 27:  

Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Câu số 28:  

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu số 29:  

Đốt cháy 24,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccacrozơ cần dùng 0,84 mol O2. Mặt khác đun nóng 24,48 gam X trong môi trường axit, thu được hỗn hợp Y gồm các hợp chất hữu cơ. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu số 30:  

Đun nóng 14,64 gam este X (C7H6O2) cần dùng 120 gam dung dịch NaOH 8%. Cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!