Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - THPT Chu Văn An – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 6.58

Câu số 1:  

Cacbonhidrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường ?

Câu số 2:  

Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là:

Câu số 3:  

Đung nóng 100 gam dung dịch Glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu số 4:  

Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

Câu số 5:  

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là:

Câu số 6:  

Kết luận nào sau đây đúng?

Câu số 7:  

Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là:

Câu số 8:  

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu số 9:  

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng

Câu số 10:  

Công thức hóa học của sắt (III) hidroxit là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!