Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - THPT Chuyên Lam Sơn – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.71

Câu số 1:  

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng ?

Câu số 2:  

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân :

Câu số 3:  

Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là:

Câu số 4:  

Thủy phân este X có CTPT C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của X là:

Câu số 5:  

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra ?

Câu số 6:  

Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3 rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể khí X (đktc) đã tham gia phản ứng khử là :

Câu số 7:  

Dãy kim loại nào dưới đây điều chế được bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua ?

Câu số 8:  

Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh ?

Câu số 9:  

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì thành phần sản phẩm thu được khác với chất còn lại ?

Câu số 10:  

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ ?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!