Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 - Sở GD&ĐT Thái Bình - THPT Chuyên Thái Bình – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 11:  

Amino axit là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức :

Câu số 12:  

Trong dãy chuyển hóa:

$C_2H_2\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$+H_2O$} } X$$\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$+H_2$} } Y$$\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$+O_2$} } Z$$\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$+Y$} } T$

Chất $T$ là :

Câu số 13:  

Sắp xếp các hợp chất sau : metyl amin (I) ; dimetylamin(II) ; NH3(III) ; p-metylanilin (IV) ; anilin (V) theo trình tự tính bazo giảm dần :

Câu số 14:  

Để bảo vệ vỏ tàu người ta thường dùng phương pháp nào sau đây :

Câu số 15:  

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :

Câu số 16:  

Tính chất bazo của anilin yếu hơn NH3 thể hiện ở phản ứng nào :

Câu số 17:  

Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozo và fructozo :

Câu số 18:  

Cho khí CO đi qua ống chứa 0,04 mol X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng, ta nhận được 4,784g chất rắn Y (gồm 4 chất), khí đi ra khỏi ống dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062g kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp X là :

Câu số 19:  

Cho 1,22g một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH, cô cạn dung dịch thu được 2,16g hỗn hợp muối F. Đốt cháy hoàn toàn muối này thu được 2,64g CO2 ; 0,54g H2O và a gam K2CO3. ME < 140 đvC. Trong F phải chứa muối nào sau đây?

Câu số 20:  

Trạng thái và tính tan của các amino axit là :


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!