Thi nhanh theo chủ đề - Aminoaxit, Protit - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 7.00

Câu số 1:   Thủy phân m gam hỗn hợp $X$ gồm 1 tetrapeptit $A$ và 1 pentapeptit $B$ ($A$ và $B$ đều hở chứa đồng thời Glyxin và Alanin trong phân tử) bằng 1 lượng dung dịch $NaOH$ vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m+ 15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng 1 lượng oxi vừa đủ , thu được $Na_2CO_3$ và hỗn hợp hơi $Y$ gồm $CO_2$ , $H_2O$ và $N_2$. Dẫn $Y$ đi qua bình đựng dung dịch $NaOH$ đặc dư, thấy khối lượng thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như $N_2$ không bị nước hấp thụ , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của $B$ trong hỗn hợp $X$ là:

Câu số 2:  

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), ta có thể rửa cá với:

Câu số 3:   Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là

Câu số 4:   Từ 3 $α$-amino axit: glyxin, alanin, valin có thể tạo ra mấy tripeptit mạch hở trong đó có đủ cả 3 $α$-amino axit ?

Câu số 5:  

Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly và Ala–Gly trong đó oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Câu số 6:   Tripeptit $X$ và tetrapeptit $Y$ đều mạch hở (được tạo nên từ các α-amino axit có công thức dạng $H_2N – C_xH_y – COOH$). Tổng phần trăm khối lượng oxi và nitơ trong $X$ là 45,88%; trong $Y$ là 55,28%. Thủy phân hoàn toàn 32,3 gam hỗn hợp $X$ và $Y$ cần vừa đủ 400 ml dung dịch $KOH$ 1,25M, sau phản ứng thu được dung dịch $Z$ chứa ba muối. Khối lượng muối của $α$- aminoaxit có phân tử khối nhỏ nhất trong $Z$ là:

Câu số 7:   Cho m(g) hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa 1 nhóm - $COOH$ và 1 nhóm - $NH_2$) tác dụng với 100ml dung dịch $HCl$ 2M được dung dịch $X$. Để phản ứng vừa hết với các chất trong $X$ cần dùng 200(g) dung dịch $NaOH$ 8,4% được dung dịch $Y$. Cô cạn $Y$ được 34,37(g) chất rắn khan. Giá trị m là:

Câu số 8:  

Cho 6,675 gam một amino axit X (phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH) tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 8,633 gam muối. Phân tử khối của X bằng ?

Câu số 9:  

Protetin tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu ?

Câu số 10:  

Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì thành phần sản phẩm thu được khác với chất còn lại ?